Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER for foreningen ”Skelhøje Købmandsgård”Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. maj 2013 med tilføjelser vedtaget den 25. februar 2014 og 4. februar 2017.

Paragraf 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Skelhøje Købmandsgaard” og hjemstedet er Skelhøje, Viborg kommune.

Paragraf 2 – Formål

Foreningen ”Skelhøje Købmandsgaard” har til formål, at etablere og drive en social-økonomisk dagligvarebutik i Skelhøje. 
2, stk. 1 – Mål
Det er ”Skelhøje Købmandsgaard” mål at skabe en virksomhed, hvor der er plads og overskud til mennesker/ansatte med nedsatte funktioner eller andre vanskeligheder der kan gøre det svært at være på det ”etablerede” arbejdsmarked.

Det er endvidere foreningen Skelhøje Købmandsgaard ’s mål at støtte op om det nære lokalområde med udgangspunkt i byerne Skelhøje, Lysgaard og Dollerup.

Dette kan ex. ske ved at:

 • at hjælpe til med et øget fokus på lokale turistattraktioner og faciliteter.
 • at tilbyde en salgsplatform for lokale leverandører og producenter
 • at tilbyde en salgs- og udstillingsplatform for lokale kunstnere
 • at bakke op omkring lokale arrangementer
 • at arrangere kulturelle arrangementer

 

Paragraf 3 – Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse
Som medlem kan optages enhver enkeltperson.

Ved indmeldelse i foreningen ”Skelhøje Købmandsgaard” betaler man, det til enhver tid glædende medlemskontingent for hele kalenderåret uanset indmeldelsestidspunktet.

Stk. 2. Medlemskontingent og stemmeret
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Stemmeberettigede er medlemmer der har indbetalt kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme.

Paragraf 4 – Bestyrelsen


Stk. 1. Opgaver og valg
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf:

 • Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen
 • 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog med undtagelse af de af borgerforeningerne udpegede. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Derudover vælges der 2 suppleanter. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder og arbejde på lige fod med den øvrige bestyrelse. Men disse har dog ingen stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil, og fastsætter takster for ydelser, løn m.m. fra foreningen. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer af disse udvalg kan bestå af udefrakommende.

Stk. 4. Personale
Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder. Denne ansætter derefter selv den nødvendige arbejdskraft under ansvar overfor bestyrelsen samt foreningens vedtægter.

Paragraf 5 – Generalforsamlingen

Stk. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år perioden 1. februar – 30. april. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker dette. Alternativt kan et flertal af medlemmerne også kræve en ekstraordinær generalforsamling ved skriftligt at begære dette samt fremsende en motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden annonceres i butikken samt hjemmeside senest 3 uger før afholdelse. Revideret regnskab gennemgås på generalforsamlingen og kan efterfølgende downloades fra foreningens hjemmeside. Forslag der er fremsat på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny førend den næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens medlemmer, såfremt disse ikke er i restance. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 4. Gennemførelsen
Dagsorden på ordinær generalforsamling indeholder minimum disse punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af intern revisor for foreningen
 9. Fastsættelse af medlemskontingent.
 10. Eventuelt

Indkomne forslag skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført. Bestyrelsen kan til enhver tid sætte punkter på dagsordenen. Fremkommer forslag i løbet af generalforsamlingen, skal dirigenten sørge for at forslaget:

 1. formuleres klart
 2. dernæst sættes det til afstemning på generalforsamlingen om punktet kan optages på dagsordenen. Kræver almindeligt flertal blandt de fremmødte.
 3. såfremt forslaget optages på dagsorden behandles dette og sættes til afstemning.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.

Paragraf 6 – Regnskab og formue

 • Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret. Der udarbejdes månedsstatus som præsenteres for bestyrelsen.

Foreningsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningsvalgt revisor. Butiksregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Paragraf 7 – Tegning og hæftelse

 • ”Skelhøje Købmandsgaard” tegnes af formanden og næstformanden i forening. Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere ansatte til enten alene eller i fællesskab at disponere over foreningens formue, samt tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, betalingskort og lign.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

Paragraf 8 – Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Paragraf 9 – Opløsning

 • Beslutning om ”Skelhøje Købmandsgaard” opløsning skal på generalforsamlingen ske med 2/3 majoritet blandt medlemmerne og kun efter vedtagelse på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Hvis der ikke har været tilstrækkeligt fremmøde på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, så kan beslutning træffes med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

I tilfælde af ”Skelhøje Købmandsgaard’s” opløsning træffer den siddende bestyrelse beslutning om anvendelse af foreningens formue, værdier og aktiver under hensyntagen til foreningens formål.

Paragraf 10 – Stiftelse af driftsselskab.

Bestyrelsen kan enstemmig beslutte, at stifte et driftsselskab til at drive dagligvarebutikken.

Dette kan ske under følgende forudsætninger:

 1. selskabet oprettes efter ekstern rådgivning
 2. selskabet ejes 100% af foreningen Skelhøje Købmandsgaard

Formålet med et driftsselskab kan være af skatte-, ansvars- eller regnskabsmæssige årsager.

Herudover kan lovmæssige forhold gør stiftelsen af et driftsselskab nødvendigt.

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2014 og underskrevet af den samlede bestyrelse.

Ændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 4. februar 2017 og underskrevet af den samlede bestyrelse.

 

Knud Gaarn-Larsen           Eva Kornum               Heidi Jensen                   Kjeld Bitsch

 

 

Søren Nørgaard                               Ole Aagaard                                 Johan Jensen