Formål

Et socialøkonomisk projekt i Skelhøje

– Når lokal trivsel og omsorg for mennesker går hånd i hånd!
Formål:

”Skelhøje Købmandsgaard” er et projekt med tre ligestillede formål:

1: at drive en købmandsbutik og café, med et stærkt lokalt fundament i Skelhøje. At skabe et rum hvor folk ikke blot kan proviantere de daglige fornødenheder, men også̊ et rum hvor man kan mødes og fællesskaber kan opbygges og vedligeholdes. Et sted der kan være med til at styrke det lokale engagement og hjælpe de lokale producenter ved at tilbyde dem en platform, hvor de kan præsentere og sælge deres produkter.

2: at skabe et sted hvor man kan bedre situationen for svage borgere i Viborg Kommune. Det kan være førtidspensionister, flexjobbere, seniorer og andre. Formålet er via job at skabe en indholdsrig og motiverende dagligdag for disse personer, for på den måde både at fastholde dem i en positiv udvikling, men også for at kvalificere den til andre jobs. Vi ønsker at tilbyde en beskyttet arbejdsplads til nogen af de nære lokale, for at styrke lokalområdets ejerskab og tilhørsforhold til butikken/cafeen. Fra august 2018 har vi i samarbejde med Havredal Praktiske Uddannelser lavet en STU for unge med særlige behov, der ønsker at blive butiksmedhjælpere.

3: at servicere de mange turister der dagligt kommer forbi i forbindelse med Hærvejsruten, pilgrimsruten, Alhedestien, der er en del af den midtjyske cykelstjerne, samt byens geologiske særstatus i forbindelse med hovedstilstandslinjen fra istiden.

Frivillig:

Skelhøje Købmandsgaard er en registreret socialøkonomisk forening. Vi er selvstændige, og støttes ikke af nogen. Butik og cafe drives af frivillige, fleksjobbere og elever fra Havredal Praktiske Uddannelser og Handelsskolen i Viborg. Et eventuelt overskud geninvesteres, eller anvendes til at fremme lokale interesser.

Samarbejdspartnere:

Havredal Praktiske Uddannelser, Mac Y og Andelskassen.

Senere er der lavet tre foreninger:

Ejendomsselskabet “Volden 2ApS”, der ejer bygningen.
Foreningen Skelhøje Købmandsgaard, der driver forretningen
Foreningen Trevita, der varetager kulturelle arrangementer.

VEDTÆGTER

for Skelhøje Købmandsgaard ApS CVR 3585 4541

§ 1 Navn

Selskabets navn er Skelhøje Købmandsgaard ApS

§ 2 Formål

Selskabets formål er at drive en socialøkonomisk købmandsbutik i Skelhøje jævnfør § 5 i Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

§ 3 Kapitalforhold

Selskabets kapital er på 50.000 kr. Kapitalen er fordelt i anparter á 1.000 kr.

I Ejerbogen noteres navn, CVR nr. og adresse på ejeren samt størrelsen af ejerandel og ejerskifte.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

§ 4 Anparter

Anparterne skal lyde på navn.

Såfremt en anpartshaver, ønsker at afhænde sin anpart i Selskabet, meddeles dette skriftligt pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter orientere de øvrige anpartshavere, og indkalde nye emner til anpartshavere. Ud fra de indkomne emner, udvælger bestyrelsen hvem der optages som anpartshaver. Udvælgelsen skal ske enstemmig.

Købesummen for anparten fastsættes som en forholdsmæssig andel af Selskabets indre værdi ifølge status pr. 30. september året forud, idet de i status anførte værdier lægges til grund uden reguleringer, herunder for goodwill.

Købesummen erlægges straks kontant og den nye anpartshaver opføres i Ejerbogen. Den nye anpartshaver underskriver gældende Anpartshaver Kontrakt.

Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at anparten købes af Selskabet og at anparten slettes. Antallet af anparter må ikke komme under 10 anparter.

Anparterne er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes. Anparterne kan heller ikke stilles som sikkerhed for aktiviteter som ikke er i relation til Selskabet.

Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Udvidelse af anpartskapitalen indstilles fra bestyrelsen til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Udvidelsen skal besluttes af et flertal på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. En vedtagen udvidelse gælder for alle anpartshavere, og betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Udvidelse af anpartskapitalen kan aldrig andrage mindre end 30.000 kr. nominelt pr. anpartshaver.

§ 5 Stemmeret

Alle anparter giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret.

§ 6 Selskabets ledelse

Selskabet skal have en formand

Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 5 personer.

Bestyrelsen (6 personer) konstituerer sig selv, nedsætter et forretningsudvalg og laver evt. forretningsorden.

Selskabet skal have en direktion bestående af 1 person.

Selskabets direktør deltager i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.

§ 7 Tegningsregler

Selskabet tegnes af formanden. Direktøren meddeles fuldmagt til daglig drift. Direktøren udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter rammer omkring direktørens fuldmagt.

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling

Senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til anpartshaverne ordinær generalforsamling.

§ 9 Forslag til behandling på generalforsamlinger

Alle anpartshavere kan stille forslag til behandling på Selskabets generalforsamlinger. Fristen er senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal afleveres skriftligt pr. brev eller pr. e-mail til Selskabets formand.

 § 10  Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Ejerne skal træffe afgørelse om

§ 11 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

 • Godkendelse af årsregnskab.
 • Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag ifølge §9
 • Valg til bestyrelsen.
  1. Valg af bestyrelsesformand (er på valg hvert år)
  2. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  3. Personvalg foregår skriftligt, medmindre antallet af opstillede passer med det antal der skal vælges.
 • Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 • Valg af revisor

§ 12 Regnskabsår

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 30. september 2015.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at et flertal i bestyrelsen, revisor eller et flertal af anpartshavere har forlangt det.

§ 14 Revision

Såfremt selskabet er underlagt revision efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller selskabet frivilligt træffer beslutning om at lade årsrapporten revidere, vil selskabets årsrapporter være at revidere af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Eventuelt valgt revisor vælges på ubestemt tid og fungerer indtil generalforsamlingen træffer en anden beslutning.

 § 15 Afvikling af selskabet

Afvikling af selskabet skal besluttes på 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Beslutningen skal vedtages med 2/3 flertal blandt anpartshaverne på første generalforsamling samt simpelt flertal blandt de fremmødte anpartshavere på den efterfølgende generalforsamling.

Frederiks, den 15. maj 2014

Kjeld Bitsch, dirigent

§ 2 ændret 12. Marts 2015 af en enig bestyrelsen.

Fra: Selskabets formål er at drive købmandsbutik i Skelhøje.

Til: Selskabets formål er at drive en socialøkonomisk købmandsbutik i Skelhøje jævnfør § 5 i Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Knud Gaarn-Larsen

Formand for Skelhøje Købmandsgaard.