Der indkaldes til generelforsamling 2021

Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19,00

På Mac Y Søndergade 50

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af referent.
3.   Bestyrelsen aflægger beretning.
4.  Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.
5.   Indkomne forslag. 
6.  Valg
6.a Valg af formand for 1 år. Kjeld Bitsch modtager genvalg
6. b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Jimmy Nielsen, Lars Jensen og Jette Schmidt. Lars ønsker ikke genvalg.
6. c. Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for Knud Gaarn-Larsen, der ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
6.d. Valg af to suppleanter for et år. I 2020 blev Kjeld Flammild og Gitte Sørensen valgt
7.   Valg af revisor. (Nuværende Søren Nørgaard og Ingrid Buhl)
8.  Fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2021 på 0 kr.. Oprettelsesgebyr 200 kr.
9.  Eventuelt.

På bestyrelsen vegne

Kjeld Bitsch

Referat af generalforsamling i Købmandsforeningen Skelhøje Købmandsgaard den 1. februar 2020 i Skelhøje Kulturhus

Velkomst ved formand Knud Gaarn-Larsen

Ordstyrer konstaterer at indkaldelse er givet i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen derfor er lovligt indkaldt.

Stemmetællere Anja Lynge og Jane Brøgger.

1.Valg af dirigent. Valgt blev Thomas Rosenslør

2. Valg af referent Valgt blev Kim Steffensen

3. Bestyrelsens beretning ved Knud Gaarn-Larsen.

Det kan ses at kunderne oftere køber mere end de lige har brug for, hvilket kan tilskrives købmandens dispositioner. Der er flere gode tilbud på varerne, og det øger omsætningen.

Der arbejdes målrettet med marketing i form af tilbud kunderne ikke kan gå hjem uden!

Dermed en tilnærmelse til en butik hvor man kan købe omtrent al, så den lokale handel styrkes og ikke lægges i nabobyerne.

Købmanden har også gennemført en helt ordinær ansættelse, via et jobopslag, og der kom adskillige ansøgninger.

Se i øvrigt vedlagte bilag.

Forsamlingen godkendte formandens beretning uden indvendinger

4. Købmand Peter Engedal fortæller om det forløbne år som købmand, om udfordringer der har været meget krævende, men også om mål der er nået i den forløbne tid. Han har skullet vænne sig til de mange mennesker der er involveret, har ryddet op i leverandør aftaler der ikke var til gunst for butikken, og har taget tanken om en social økonomisk virksomhed til sig, med plads til cafe og alt det der er butikkens ansigt og særkende.

5. Årsregnskabet fremlagt af Jimmy Nielsen, og det ser fornuftigt ud med sorte tal på bundlinjen.

Hertil bemærker Kjeld Bitsch at foreningens medlemmer er mere end velkommen til at komme med forslag til aktiviteter der kan generere omsætning i butikken. Det er vores alle sammens butik, og det giver mening at handle lokalt da det styrker byen generelt. Ved at lægge sin dagligvare lokalt, bibeholdes butikken som et aktiv for hele byen, et aktiv der også kan ses i lyset af at andre små samfund har lidt landsbydøden i kraft af at butikker og institutioner er lukket. Det medfører tab på ejendomme, så den lokale handel sikrer også stabile ejendomspriser.

Regnskabet godkendtes uden indvendinger af de fremmødte.

6. Indkomne forslag fremlagt af Knud Gaarn-Larsen.

Forslag fremsat af Asger Dyrbye sættes enkeltvis til afstemning. 

A: Børn der bliver født og registreres af storketællerne, får som fødselsdagsgave livslangt medlemsskab med eget købmandkort med eget navn hvis et sådant er givet. 

B: Udstedelsen af købmandskort til Skelhøjebørnene sker med bagudvirkende kraft for alle født i hele Købmandsgårdens virketid, til de børnefamilier der har betalt for medlemskab indsættes det indbetalte beløb (200kr.) på deres kort. 

C. Der gives 10% på den første indsættelse på kortet. Også gældende for de børnefamilier nævnt under punkt c. der allerede er gode faste købmandsgårds kunder.

Ønsker forslagene vedtaget enkeltvis hvis det skal til afstemning. 

Forslagene blev forkastet af forsamlingen.

Forslag fra Kjeld Bitsch, se bilag, vedrørende bestyrelsesvalg, således at lønnede ansatte ikke kan vælges til bestyrelsen.

Det diskuteredes om det også gælder frivillige i butikken.

Forslaget vedtages af forsamlingen, og kommer ikke til at gælde for de frivillige.

Valg ny formand og bestyrelse.

Thomas Rosenslør styrer valget.

Jette Schmidt foreslår Kjeld Bitsch som formand, der afslår med henvisning til sit job der kræver ham meget, og han synes ikke at han kan lægge de timer i et formandsjob som det aktuelt indebærer.

Da der ikke var øvrige kandidater, indvilliger Kjeld Bitsch i at modtage valget under forudsætning af at der i bestyrelsen arbejdes meget mere med nye tiltag, samt at han skal betragtes som en overgangsfigur for en periode af et år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Johan Nielsen og Eva Kornum ønsker ikke genvalg.

Knud Gaarn-Larsen nomineres til en bestyrelsespost, der stilles  også forslag om Jan Lauridsen.

Kathrine Henriksen melder sig som nomineret. De nominerede blev valgt af forsamlingen.

Suppleant nominerede:  Gitte Tradsborg Sørensen, Anne Marie Rasmussen samt Kjeld Flammild er på valg.

Valgt blev: Kjeld Flammild og Gitte Tradsborg

Valg af revisor: For indeværende Søren Nørgaard, ønsker ikke genvalg, og Ingrid Buhl der gerne modtager genvalg. Jane Engedal nomineres og vælges sammen med Ingrid Buhl enstemmigt af forsamlingen.

Fastsættelse af medlemskontingent: Forslaget vedtages af en enig forsamling. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2020 på 0 kr.. Oprettelsesgebyr 200 kr.

8. Eventuelt. Knud takker for den forløbne tid i bestyrelsen, og retter en tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

Kjeld Bitsch takker Knud Gaarn-Larsen for hans årelange, vedholdende og energiske indsats for butikken. Forsamlingen hylder på Kjelds opfordring Knud med stående klapsalver.

9. Christian Hede fra organisationen Min Købmand, samt salgschef i Dagrofa, fortæller om tankerne omkring et samarbejde med Skelhøje Købmandsgaard.

Han spurgte retorisk om den lille købmand har en fremtid, og det er absolut hans holdning. Skelhøje Købmandsgaard har ønske om at blive udvidet til et supermarked, og med blik på den årlige omsætning er det en mulighed. Der er en gensidig tro på projektet.

Min Købmand har som målsætning at sikre bevarelsen af de mindste bysamfunds identitet og udvikling.

Et krav fra forretningskæden er udgivelse af en ugentlig tilbudsavis, samt altid ”skarpe priser” der kan hamle op med de store kæder.

Dertil skal lægges frivillige kræfter, borger involvering, butikken skal bruges som det lokale supermarked, købmand og personale lytter til byen, dvs. imødekomme særlige ønsker om varer, samt lokale midler til renovering.

Peter Engedal har ordet, og lægger særlig vægt på det lokale engagement, helt konkret i form af hjælp til renovering. Han taler også om at butikken jo faktisk er godt kørende, og om det vigtige i at kunderne har det udvalg af varer der betyder at de ikke skal udenbys for at handle.

Butikken står overfor omfattende investeringer i nye frysere og kølere, kasselinje samt mere pålideligt kasse inventar. Hvis planerne føres ud i livet, står butikken overfor en omfattende ansigtsløftning.

Cafeen skal bibeholdes, da den jo er et vigtigt element i butikkens daglige drift, samt også en god del af butikkens image blandt ikke blot lokale, men også de mange turister der kommer hertil året rundt. Den kommer dog til at være et andet sted end det nuværende, da der skal være plads til flere vare reoler så butikken faktisk fremstår og fungerer som et supermarked. Butikken har de kvadratmeter der kræves for at være med i Min Købmand kæden, og vil da kunne rumme hele 1300 varenumre.

Knud Gaarn-Larsen opfordrer investeringslystne lokale til at støtte forretningen, da der jo forstår en omfattende ombygning af butikken. Pengene vil være godt investeret, og give en bedre forrentning end i et pengeinstitut.  Det vil være et treårigt projekt med årlig forrentning. Ønsker man at støtte økonomisk skal man henvende sig til Kjeld Bitsch. Ønsket er en investering på mindst 10.000 kr, så det er muligt for alle at være med.

Afsluttende spørger Knud om hvorvidt de fremmødte mener at der skal investeres i nyt, eller om butikken skal fortsætte sit virke som hidtil i Let Køb kæden. Forsamlingen tilkendegav ved klapsalver at der skal arbejdes videre med tilslutningen til Min Købmand.

Referent

Kim Steffensen

F.v. suppleanterne Kjeld Flammild og Gitte Tradsborg Sørensen. Bestyrelsesmedlem Jimmy Nielsen, Jette Schmidt, Katrine Henriksen, Knud Gaarn-Larsen og Jan Lauritzen. Købmand Peder Engedal og formand Kjeld Bitsch. Lars Jensen er også i bestyrelsen – men ikke med på billedet.