Vedtægter for Skelhøje Købmandsgaard

VEDTÆGTER for foreningen ”Skelhøje Købmandsgård”

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. maj 2013 med tilføjelser vedtaget den 25. februar 2014 og 4. februar 2017.

Paragraf 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Skelhøje Købmandsgaard” og hjemstedet er Skelhøje, Viborg kommune.

Paragraf 2 – Formål
Foreningen ”Skelhøje Købmandsgaard” har til formål, at etablere og drive en social-økonomisk dagligvarebutik i Skelhøje.

Stk. 1. Mål
Det er ”Skelhøje Købmandsgaard” mål at skabe en virksomhed, hvor der er plads og overskud til mennesker/ansatte med nedsatte funktioner eller andre vanskeligheder der kan gøre det svært at være på det ”etablerede” arbejdsmarked.

Det er endvidere foreningen Skelhøje Købmandsgaard ’s mål at støtte op om det nære lokalområde med udgangspunkt i byerne Skelhøje, Lysgaard og Dollerup.

Dette kan ex. ske ved at:

 • at hjælpe til med et øget fokus på lokale turistattraktioner og faciliteter.
 • at tilbyde en salgsplatform for lokale leverandører og producenter
 • at tilbyde en salgs- og udstillingsplatform for lokale kunstnere
 • at bakke op omkring lokale arrangementer
 • at arrangere kulturelle arrangementer

Paragraf 3 – Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse
Som medlem kan optages enhver enkeltperson.

Ved indmeldelse i foreningen ”Skelhøje Købmandsgaard” betaler man, det til enhver tid glædende medlemskontingent for hele kalenderåret uanset indmeldelsestidspunktet.

Stk. 2. Medlemskontingent og stemmeret
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Stemmeberettigede er medlemmer der har indbetalt kontingent. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme.

Paragraf 4 – Bestyrelsen

Stk. 1. Opgaver og valg
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf:

 • Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen
 • 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog med undtagelse af de af borgerforeningerne udpegede. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Derudover vælges der 2 suppleanter. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder og arbejde på lige fod med den øvrige bestyrelse. Men disse har dog ingen stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil, og fastsætter takster for ydelser, løn m.m. fra foreningen. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer af disse udvalg kan bestå af udefrakommende.

Stk. 4. Personale
Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder. Denne ansætter derefter selv den nødvendige arbejdskraft under ansvar overfor bestyrelsen samt foreningens vedtægter.

Paragraf 5 – Generalforsamlingen
Stk. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år perioden 1. februar – 30. april. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker dette. Alternativt kan et flertal af medlemmerne også kræve en ekstraordinær generalforsamling ved skriftligt at begære dette samt fremsende en motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden annonceres i butikken samt hjemmeside senest 3 uger før afholdelse. Revideret regnskab gennemgås på generalforsamlingen og kan efterfølgende downloades fra foreningens hjemmeside. Forslag der er fremsat på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny førend den næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens medlemmer, såfremt disse ikke er i restance. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 4. Gennemførelsen
Dagsorden på ordinær generalforsamling indeholder minimum disse punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af intern revisor for foreningen
 9. Fastsættelse af medlemskontingent.
 10. Eventuelt

Indkomne forslag skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført. Bestyrelsen kan til enhver tid sætte punkter på dagsordenen. Fremkommer forslag i løbet af generalforsamlingen, skal dirigenten sørge for at forslaget:

 1. formuleres klart
 2. dernæst sættes det til afstemning på generalforsamlingen om punktet kan optages på dagsordenen. Kræver almindeligt flertal blandt de fremmødte.
 3. såfremt forslaget optages på dagsorden behandles dette og sættes til afstemning.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.

Paragraf 6 – Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret. Der udarbejdes månedsstatus som præsenteres for bestyrelsen.

Foreningsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningsvalgt revisor. Butiksregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Paragraf 7 – Tegning og hæftelse

”Skelhøje Købmandsgaard” tegnes af formanden og næstformanden i forening. Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere ansatte til enten alene eller i fællesskab at disponere over foreningens formue, samt tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, betalingskort og lign.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

Paragraf 8 – Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Paragraf 9 – Opløsning

Beslutning om ”Skelhøje Købmandsgaard” opløsning skal på generalforsamlingen ske med 2/3 majoritet blandt medlemmerne og kun efter vedtagelse på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Hvis der ikke har været tilstrækkeligt fremmøde på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, så kan beslutning træffes med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

I tilfælde af ”Skelhøje Købmandsgaard’s” opløsning træffer den siddende bestyrelse beslutning om anvendelse af foreningens formue, værdier og aktiver under hensyntagen til foreningens formål.

Paragraf 10 – Stiftelse af driftsselskab.

Bestyrelsen kan enstemmig beslutte, at stifte et driftsselskab til at drive dagligvarebutikken.

Dette kan ske under følgende forudsætninger:

 1. selskabet oprettes efter ekstern rådgivning
 2. selskabet ejes 100% af foreningen Skelhøje Købmandsgaard

Formålet med et driftsselskab kan være af skatte-, ansvars- eller regnskabsmæssige årsager.

Herudover kan lovmæssige forhold gør stiftelsen af et driftsselskab nødvendigt.

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2014 og underskrevet af den samlede bestyrelse.

Ændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 4. februar 2017 og underskrevet af den samlede bestyrelse.

Knud Gaarn-Larsen           Eva Kornum               Heidi Jensen         Kjeld Bitsch

Søren Nørgaard                         Ole Aagaard                                     Johan Jensen

VEDTÆGTER for Skelhøje Købmandsgaard ApS CVR 3585 4541, der er ejet af Foreningen Skelhøje Købmandsgaard

Paragraf 1 Navn

Selskabets navn er Skelhøje Købmandsgaard ApS

Paragraf 2 Formål

Selskabets formål er at drive en socialøkonomisk købmandsbutik i Skelhøje jævnfør § 5 i Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Paragraf 3 Kapitalforhold

Selskabets kapital er på 50.000 kr. Kapitalen er fordelt i anparter á 1.000 kr.

I Ejerbogen noteres navn, CVR nr. og adresse på ejeren samt størrelsen af ejerandel og ejerskifte.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

Paragraf 4 Anparter

Anparterne skal lyde på navn.

Såfremt en anpartshaver, ønsker at afhænde sin anpart i Selskabet, meddeles dette skriftligt pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter orientere de øvrige anpartshavere, og indkalde nye emner til anpartshavere. Ud fra de indkomne emner, udvælger bestyrelsen hvem der optages som anpartshaver. Udvælgelsen skal ske enstemmig.

Købesummen for anparten fastsættes som en forholdsmæssig andel af Selskabets indre værdi ifølge status pr. 30. september året forud, idet de i status anførte værdier lægges til grund uden reguleringer, herunder for goodwill.

Købesummen erlægges straks kontant og den nye anpartshaver opføres i Ejerbogen. Den nye anpartshaver underskriver gældende Anpartshaver Kontrakt.

Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at anparten købes af Selskabet og at anparten slettes. Antallet af anparter må ikke komme under 10 anparter.

Anparterne er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes. Anparterne kan heller ikke stilles som sikkerhed for aktiviteter som ikke er i relation til Selskabet.

Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Udvidelse af anpartskapitalen indstilles fra bestyrelsen til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Udvidelsen skal besluttes af et flertal på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. En vedtagen udvidelse gælder for alle anpartshavere, og betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Udvidelse af anpartskapitalen kan aldrig andrage mindre end 30.000 kr. nominelt pr. anpartshaver.

Paragraf 5 Stemmeret

Alle anparter giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret.

Paragraf 6 Selskabets ledelse

Selskabet skal have en formand

Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 5 personer.

Bestyrelsen (6 personer) konstituerer sig selv, nedsætter et forretningsudvalg og laver evt. forretningsorden.

Selskabet skal have en direktion bestående af 1 person.

Selskabets direktør deltager i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.

Paragraf 7 Tegningsregler

Selskabet tegnes af formanden. Direktøren meddeles fuldmagt til daglig drift. Direktøren udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter rammer omkring direktørens fuldmagt.

Paragraf 8 Indkaldelse til generalforsamling

Senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til anpartshaverne ordinær generalforsamling.

Paragraf 9 Forslag til behandling på generalforsamlinger

Alle anpartshavere kan stille forslag til behandling på Selskabets generalforsamlinger. Fristen er senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal afleveres skriftligt pr. brev eller pr. e-mail til Selskabets formand.

Paragraf 10  Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Ejerne skal træffe afgørelse om

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

 • Godkendelse af årsregnskab.
 • Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag ifølge §9
 • Valg til bestyrelsen.
  1. Valg af bestyrelsesformand (er på valg hvert år)
  2. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  3. Personvalg foregår skriftligt, medmindre antallet af opstillede passer med det antal der skal vælges.
 • Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 • Valg af revisor

Paragraf 11 Regnskabsår

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 30. september 2015.

Paragraf 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at et flertal i bestyrelsen, revisor eller et flertal af anpartshavere har forlangt det.

Paragraf 13 Revision

Såfremt selskabet er underlagt revision efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller selskabet frivilligt træffer beslutning om at lade årsrapporten revidere, vil selskabets årsrapporter være at revidere af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Eventuelt valgt revisor vælges på ubestemt tid og fungerer indtil generalforsamlingen træffer en anden beslutning.

Paragraf 14 Afvikling af selskabet

Afvikling af selskabet skal besluttes på 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Beslutningen skal vedtages med 2/3 flertal blandt anpartshaverne på første generalforsamling samt simpelt flertal blandt de fremmødte anpartshavere på den efterfølgende generalforsamling.

Frederiks, den 15. maj 2014

Kjeld Bitsch, dirigent

§ 2 ændret 12. Marts 2015 af en enig bestyrelsen.

Fra: Selskabets formål er at drive købmandsbutik i Skelhøje.

Til: Selskabets formål er at drive en socialøkonomisk købmandsbutik i Skelhøje jævnfør § 5 i Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Knud Gaarn-Larsen

Formand for Skelhøje Købmandsgaard.