Vedtægter Volden 2 ApS

Volden2 ApS ejer bygningen. Du kan blive medejer ved at kontakte formanden Poul Bækbo.

VEDTÆGTER for Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Cvr. 2536 5410

§1. Navn

Selskabets navn er Ejendomsselskabet Volden 2 ApS

§2. Formål

Selskabets formål er at drive ejendommen Volden 2, Skelhøje, 7470 Karup J matr. nr. 5y Over Testrup By, Lysgaard

§3. Kapitalforhold

Selskabets kapital er på 100.000 kr. Anparterne er fordelt i 25 anparter á kr. 4.000.

Anpartshavere tilbydes samme anpart og anpartsandel.

I Ejerbogen noteres navn, cpr. nr./CVR nr. og adresse på alle ejerne samt størrelsen af deres ejerandele og ejerskifte.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

§4. Anparter

Anparterne skal lyde på navn.

Såfremt en anpartshaver, ønsker at afhænde sin anpart i Selskabet, meddeles dette skriftligt pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter orientere de øvrige anpartshavere, og indkalde nye emner til anpartshavere. Ud fra de indkomne emner, udvælger bestyrelsen hvem der optages som anpartshaver. Udvælgelsen skal ske enstemmig.

Købesummen for anparten fastsættes som en forholdsmæssig andel af Selskabets indre værdi ifølge status pr. 31. december året forud, idet de i status anførte værdier lægges til grund uden reguleringer, herunder for goodwill.

Købesummen erlægges straks kontant og den nye anpartshaver opføres i Ejerbogen. Den nye anpartshaver underskriver gældende Anpartshaver Kontrakt.

Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at anparten købes af Selskabet og at anparten slettes. Antallet af anparter må ikke komme under 10 anparter.

Anparterne er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes. Anparterne kan heller ikke stilles som sikkerhed for aktiviteter som ikke er i relation til Selskabet.

Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Udvidelse af anpartskapitalen indstilles fra bestyrelsen til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Udvidelsen skal besluttes af et flertal på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. En vedtagen udvidelse gælder for alle anpartshavere, og betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Udvidelse af anpartskapitalen kan aldrig andrage mindre end 4.000 kr. nominelt pr. anpartshaver.

§5. Stemmeret

Alle anparter giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret.

§6. Selskabets ledelse

Selskabet skal have en formand
Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 4 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og laver evt. forretningsorden.

Selskabet skal have en direktion bestående af 1 person.

§7. Tegningsregler

Selskabet tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Direktøren meddeles fuldmagt til daglig drift. Direktøren udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter rammer omkring direktørens fuldmagt.

§8. Indkaldelse til generalforsamling

Senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til anpartshaverne ordinær generalforsamling.

§9. Forslag til behandling på generalforsamlinger

Alle anpartshavere kan stille forslag til behandling på Selskabets generalforsamlinger. Fristen er senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal afleveres skriftligt pr. brev eller pr. e-mail til Selskabets formand.

§10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Ejerne skal træffe afgørelse om

 1. 1)  Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. 2)  Godkendelse af årsregnskab.
 3. 3)  Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 4. 4)  Behandling af indkomne forslag ifølge §9
 1. 5)  Valg til bestyrelsen.
  1. a)  Valg af bestyrelsesformand (er på valg hvert år)
  2. b)  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 2bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år. Valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for en 2 årig periode. Suppleanter sidder 1 år. Suppleanter vælges af opstillede med største stemmetal, som ikke opnår valg til bestyrelsen.
  3. c)  Personvalg foregår skriftligt, medmindre antallet af opstillede passer med det antal der skal vælges.
 2. 6)  Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 3. 7)  Valg af revisor
 4. 8)  Eventuelt.

§11. Regnskabsår

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen den … til den 31. december 2014.

§12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at et flertal i bestyrelsen, revisor eller et flertal af anpartshavere har forlangt det.

§13. Revision

Såfremt selskabet er underlagt revision efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller selskabet frivilligt træffer beslutning om at lade årsrapporten revidere, vil selskabets årsrapporter være at revidere af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Eventuelt valgt revisor vælges på ubestemt tid og fungerer indtil generalforsamlingen træffer en anden beslutning.

§14. Afvikling af selskabet

Afvikling af selskabet og herunder salg af ejendommen, skal besluttes på 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Beslutningen skal vedtages med 2/3 flertal blandt anpartshaverne på første generalforsamling samt simpelt flertal blandt de fremmødte anpartshavere på den efterfølgende generalforsamling.

Frederiks, den 23. november 2013

page3image3856427984